Serwis wykorzystuje pliki cookie dla poprawnego funkcjonowania strony i umożliwiają nam zapewnienie Ci lepszych doświadczeń podczas przeglądania. Mogą być wykorzystywane do gromadzenia anonimowych statystyk, personalizacji treści, a także w celach marketingowych. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Spis Treści

1 Dane kontaktowe

2 Definicje

3 Postanowienia ogólne

4 Wymagania techniczne i treści bezprawne

5 Składanie i potwierdzenie zamówienia

6 Oferowane metody dostawy oraz płatności

7 Realizacji zamówienia

8 Miejsce i sposób składania reklamacji. Procedura rozpatrywania reklamacji

9 Prawo odstąpienia od umowy

10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

11 Dane osobowe w Sklepie internetowym

12 Postanowienia końcowe

1 Dane kontaktowe

1.1 Sklep internetowy jest dostępny w domenie ksantyna.pl i jest prowadzony przez Sprzedawcę

1.2 W przypadku reklamacji, odstąpienia od umowy oraz informacji handlowych należy kontaktować się ze Sprzedającym:

1.3 numer telefonu: +48 515 – 179 - 108

1.4 adres e-mail: biuro@ksantyna.pl

1.5 adres do korespondencji pisemnej: Kołłątaja 78, 42-506 Będzin

1.6 Wpłaty dokonywane są na rachunek bankowy Sprzedawcy  PKOBP 49 1020 2498 0000 8102 0779 8681

1.7 Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

1.8 Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00-16:00 w dniach od poniedziałku do piątku.

2 Definicje

2.1 Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

2.2 Sprzedawca – KSANTYNA Ewa Konopka-Kielesińska prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Będzinie, przy ul. Kołłątaja 78, REGON 360386443, NIP 6252452851.

2.3 Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

2.4 Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

2.5 Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.6 Konto - konto klienta w Sklepie, w ramach którego są gromadzone dane podane przez Klienta dobrowolnie oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

2.7 Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

2.8 Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.9 Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

2.10 Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://ksantyna.pl.

2.11 Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

2.12 Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

2.13 Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

3 Postanowienia ogólne

3.1 Sklep internetowy Ksantyna.pl, dostępny pod adresem internetowym www.ksantyna.pl prowadzony jest przez Ewa Konopka-Kielesińska prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą KSANTYNA Ewa Konopka-Kielesińska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o numerze NIP 6252452851, REGON 360386443

3.2 Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3.3 Warunkiem dokonywania sprzedaży Produktu lub Usługi przez Sprzedawcę jest zaakceptowanie przez Konsumenta niniejszego regulaminu.

3.4 Zamówienia można składać siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.

3.5 Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

3.6 Klient może utworzyć konto klienta. Utworzenie konta klienta następuje wskutek umowy o prowadzenie konta klienta zawartej pomiędzy Sprzedającym a klientem.

3.7 Umowa o prowadzenie konta klienta jest zawierana na czas nieoznaczony.

3.8 W celu utworzenia konta klienta koniczna jest rejestracja. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Utworzenie konta umożliwia dostęp do panelu klienta i ułatwia mu składanie kolejnych zamówień bez konieczności podawania swoich danych oraz umożliwia sprawdzenie stanu zamówienia.

3.9 Utworzenie konta klienta jest dokonywane po uprzednim:

3.9.1 Zapoznaniu się z treści niniejszego Regulaminu,

3.9.2 Zaakceptowaniu i wyrażeniu zgody na treść Regulaminu,

3.9.3 Wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych klienta,

3.9.4 Ustanowieniu loginu i hasła do konta przez klienta,

3.9.5 Zaznaczeniu opcji wyboru woli klienta założenia konta.

3.10 Hasło do konta klienta jest znane tylko klientowi. Klient powinien dochować należytej staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła, jak i zachowaniu hasła i loginu w poufności.

3.11 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnione przez klienta osobom trzecim hasła do konta klienta oraz loginu.

3.12 Sprzedawca może wypowiedzieć mowę o prowadzenia konta klienta na adres poczty elektronicznej klienta. Wypowiedzenie może być dokonane, jeśli klient korzysta z funkcji sklepu internetowego w sposób zakłócający funkcjonowanie sklepu lub w sposób naruszający prawa innych klientów lub osób trzecich, lub klient podejmuje działania polegające na rozsyłaniu niezamówionej informacji handlowej, lub podejmuje innego rodzaju uciążliwe działania określane jako SPAM.

3.13 Klient może składać zamówienie bez zakładania konta. Składając zamówienie bez zakładania konta klient powinien zaakceptować Regulamin i wyrazić zgodę na zaakceptowanie przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych klienta dla celów realizacji umowy.

4 Wymagania techniczne i treści bezprawne

4.1 Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

4.1.1 urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome 30 lub nowsza, Opera 9 lub nowsza, Safari 5 lub nowsza, Internet Explorer 9.0 lub nowsza, Mozilla FireFox 30 lub nowsza.

4.1.2 włączenie w przeglądarce apletów Java, JavaScript, Cookies

4.1.3 posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),

4.1.4 minimalne wymagania odnośnie systemu operacyjnego: Windowsa 95 lub nowszy, Linuks, Mac OS 9.

4.2 Klient może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego oraz innych klientów.

4.3 Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.

4.4 Sprzedawca stosuje protokół SSL w celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych.

5 Składanie i potwierdzenie zamówienia

5.1 W celu złożenia Zamówienia należy:

5.1.1 Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

5.1.2 Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „do koszyka” (lub równoznaczny);

5.1.3 Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

5.1.4 Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5.1.5 Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”.

5.1.6 Opłacić zamówiony Produkt poprzez skorzystanie z dostępnej formy płatności i dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.

5.2 Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia przez wysłanie informacji na podany przez klienta adres poczty elektronicznej.

5.3 Do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub umowy o świadczenie Usługi dochodzi z chwilą naciśnięcia przycisku na stronie internetowej sklepu internetowego „Zamawiam i płacę”.

6 Oferowane metody dostawy oraz płatności

6.1 Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

6.1.1 Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa

6.1.2 Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul.Modrzejowska 95, Będzin

6.2 Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

6.2.1 Płatność przy odbiorze

6.2.2 Płatność za pobraniem

6.2.3 Płatności elektroniczne

7 Realizacji zamówienia

7.1 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

7.2 2 W przypadku wyboru przez Klienta:

7.2.1 płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

7.2.2 płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

7.3 Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

7.3.1 W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

7.4 Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

7.4.1 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

7.4.2 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7.5 W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

7.6 W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

7.7 Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

7.7.1 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

7.7.2 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7.8 Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

7.9 Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

7.10 W razie niemożności terminowego zrealizowania zamówienia w przypadku braku Produktu lub Usługi lub w przypadku braku ilości zamówionego Produktu lub Usługi, Sprzedawca pocztą elektroniczną powiadomi o tym Klienta, nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, proponując inny termin realizacji zamówienia lub realizację części zamówienia.

7.11 Klient zobowiązany jest do sprawdzenia towaru podczas odbierania paczki od kuriera, w jego obecności. W przypadku uszkodzeń zawartości przesyłki Klient zobowiązany jest do spisania protokołu szkody. Podpisany przez Klienta i Kuriera protokół szkody jest podstawą do składania reklamacji dotyczących uszkodzeń towaru w transporcie. Bez protokołu takie reklamacje nie będą uwzględniane.

8 Miejsce i sposób składania reklamacji. Procedura rozpatrywania reklamacji

8.1 Reklamacje mogą być składane pisemnie lub elektronicznie.

8.2 Reklamacje można składać:

8.2.1 w przypadku opóźnienia w realizacji lub dostarczeniu Produktu lub Usługi – korespondencja pisemna: ul. Kołłątaja 78, 42-506 Będzin, korespondencja elektroniczna: biuro@ksantyna.pl

8.2.2 w przypadku nieprawidłowych danych w fakturze lub paragonie – korespondencja pisemna: ul. Kołłątaja 78, 42-506 Będzin, korespondencja elektroniczna: biuro@ksantyna.pl

8.2.3 w przypadku wad fizycznych (niezgodnych z opisem produktu) dostarczonego Produktu zamówienia – korespondencja pisemna: ul. Kołłątaja 78, 42-506 Będzin, korespondencja elektroniczna:biuro@ksantyna.pl

8.3 Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, określenia daty wystąpienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, żądanie klienta oraz numer rachunku bankowego konsumenta, na które w razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej wad fizycznych lub prawnych Produktu zamówienia, Sprzedawca zwróci cenę i koszty doręczenia.

8.4 Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.

8.5 W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

8.6 Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 1 niniejszego Regulaminu.

8.7 W razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej wad fizycznych Klient zwróci Sprzedawcy wadliwy Produkt na koszt Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy nowy Produkt wolny od wad, a gdy dostarczenie nowego, niewadliwego Produktu okaże się niemożliwe, to zwróci cenę i koszty doręczenia.

8.8 Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeśli Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji w tym terminie, uważa się, że reklamację uznał.

8.9 Sprzedawca rozpatruje reklamację drogą korespondencji elektronicznej, wysłanej na adres elektroniczny reklamującego.

9 Prawo odstąpienia od umowy

9.1 Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

9.2 Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia doręczenia Produktu lub zawarcia umowy o świadczenie Usług. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin ten oblicza się:

9.2.1 W przypadku Umowy Sprzedaży Produktu – od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub upoważnioną przez niego osobę trzecią, a w przypadku Umowy Sprzedaży obejmującej więcej niż jedną sztukę Produktu, które są dostarczane partiami lub w częściach, od dnia objęcia w posiadanie ostatniej partii lub ostatniej części;

9.3 Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

9.4 Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Skorzystanie z formularza o odstąpieniu od umowy nie jest to obowiązkowe.

9.5 Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia od odstąpienia. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

9.6 Skutki odstąpienia od Umowy:

9.6.1 W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

9.6.2 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

9.6.3 Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

9.6.4 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.6.5 Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

9.6.6 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą (sposób standardowy i najtańszy).

9.6.7 Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.7 W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

10.1 Konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń przed stałym sądem polubownym sądzie konsumenckim przy wojewódzkich inspektoratach, o których mowa art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej, wstępując z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

10.2 Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

10.2.1 Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

10.2.2 Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

10.2.3 Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

11 Dane osobowe w Sklepie internetowym

11.1 Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

11.2 Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

11.3 Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

11.3.1 W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, przesyłką kurierską lub paczkomatami Inpost Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

11.3.2 W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

11.4 Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

11.5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

12 Postanowienia końcowe

12.1 Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

12.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

12.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

12.4 Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.